Yngve Iversen

Yngve Iversen Styremedlem 91741231 yngve.iversen@valnesfjordil.no 25.02.2019

25.02.201920:42 Richard Skagen