L

Valnesfjord Idrettslag

Postboks 1
8233 Valnesfjord
E-post: kontakt@valnesfjordil.no
Telefon: 91812472

Valnesfjord idrettslag

w

Elisbeth Nordheim Jensen

Elisbeth Nordheim Jensen Barneidrettsansvarlig elisabeth.nordheim.jensen@valnesfjordil.no 47416271

06.02.201915:38 Viktor Håkonsen